Gå til innholdet
gris2

Grilstad er opptatt av å sikre god dyrevelferd

Vårt slakteriselskap, Midt-Norge Slakteri AS (MNS), gir råd og veiledning til bønder som leverer storfe, svin eller småfe. MNS har som målsetting at 100 % av slaktene som kommer inn skal være fra gårder med godkjent Kvalitetssystem i Landbruket (KSL). Grilstad og MNS ønsker å styrke fokuset på dyrevelferd, og spesielt på gris. Med bakgrunn i dette har MNS gjort avtale med KLFs spesialveterinær for svin og dyrevelferd, Emilie Oldervik, for å jobbe med å dokumentere dyrevelferden i MNS sine svinebesetninger, og ved behov veilede svineprodusentene. MNS har i samarbeid med KLF laget en kort film som på en informativ måte viser hvordan svineproduksjonen fremstår hos våre produsenter, den kan du se her

Ett av våre mål er at svinebesetningene som leverer livdyr og slakt til vårt slakteriselskap, skal være godkjente «Helsegris-besetninger». Helsegris er et norsk dokumentasjons- og oppfølgingssystem for velferd i svinebesetninger. Det er en samlet næring som har etablert dette dyrevelferdsprogrammet for svin som startet i 2019.

Dyrevelferdsprogram for svin innebærer tett samarbeid med veterinær via obligatoriske besetningsbesøk. Det skal dokumenteres forhold i hver besetning i Helsegrissystemet. Dette er blant annet oppfølging av syke og skadde dyr, bruk av strø- og rotemateriale, forekomst av halebiting, dyretetthet, fôr- og vanntilgang og krav om kompetanse. For svinebesetninger som ikke deltar, vil dette få store økonomiske konsekvenser. 
Næringen har besluttet å etablere tilsvarende program for storfe (ikke melkeproduksjon) og for småfe. Forventet oppstart i 2022 for storfe og 2023 for småfe. Grilstad har spilt og spiller en sentral aktør i dette arbeidet. 

For ytterligere informasjon om hvordan Grilstad jobber med dyrevelferd, gjennom vårt slakteriselskap Midt-Norge Slakteri AS, kan du lese her.